За катедрата

Във връзка със започването на онлайн обучението на задочни студенти в катедра "Физика", на следния линк можете да намерите
актуална информация

Научната продукция на академичния състав на катедрата за периода 2003 г. – 2008 г. обхваща 58 публикации и 34 доклада на национални и международни конференции. Тъй като основна задача на катедра “Физика” е обучението на студенти от всички специалности на ХТМУ, особено внимание се обръща и на конференциите и симпозиумите, свързани с методиката и дидактиката на обучението по физика в средните и висши училища – през изминалия период от време преподаватели от катедрата са участвали в 11 конференции и са изнесли доклади, посветени на методиката на обучението по физика във висшите технически училища.
Научната дейност в катедрата също бележи напредък през последните 5 години. Преподаватели от катедрата са ръководители или членове на работни колективи на образователни или изследователски национални, европейски и американски проекти. В рамките на периода 2003 – 2008г. преподаватели от катедрата са работили по 31 договора с участието на партньори от различни български и чуждестранни учебни и научни институции. Организирани са 2 летни школи по линия на НАТО (доц. П. Петков).
Досега в катедрата са защитени общо 25 дисертации. През последните четири години се обучават 13 редовни докторанти, 1 задочен докторант и 1 докторант на свободна подготовка. През този период в катедрата са изработени повече от 10 дипломни работи.

История на катедрата...